BANTU BA CHALO

 

Sibeze ba kapokola

Olo ba shushushu.

Beze bamuna ba tuma sampato twa blaweni,

Tuma jakete, natu ngono tu mitu,

Beve banga ku sunge maningi

Chakweba ati baku paye,

Bezo ku nama ati baku konda

Koma ni boza chaye,

Bezo kamba mitundu za mbili

Kuikilapo na fulenchi

Ntawi imozi bana mu peza musikana

Pa ka mupando ali nkezi

Anali kudya nsima

Paja bana mu mpepa ku dyako nabo

Nde mwe anasobela musikana

Pamene apo.

Kuchokela iyo tawi

Kulibe ana muonapo musikana na futi

Manje manje apa

Nina peza ba mai baake pakuti

Bakali ba vala uja bulungu

Bwane eze ana ba gulila mwana

Bakali na chi chetekelo

Kuti azaka pezeka mufana.

Koma ndicho dabwisa

Ba mutola nkani beve bana ibalako.

Bakuti onse kanjila ka kwabo,

Naiwe ziba zako

Nanga nibeve bama londokoza vintu,

Bene baake nibantu ba chalo.

Nde bane baziba vonse,

Nde ba onela malo,

Uli onse wane siba konda

Bama muikapo pali bo chosa

Tawi zino manje

Baja bantu bayendalako che ba kosa

 

(Kuganiza kwanga niko mveka maningi na chongo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s