BULOGGING MU CHINYANJA

Image

Apa bati muzani kulukilako ndaba chinyanja sinichiziba maningi, makamaka chija chaku chipata. Niza yesa  che kulemba chamu Lusaka. Ngati muza kangiwa kuwelenga ninshi usazionelemo ndaba naine nikangiwa kubelenga ivi vaso.

Manje pa tawi ino nifuno ku kambilatu nati kulemba kwa lelo niko siyana nakuja kulemba kwane nina lemba po yamba. Apa peve palibe vo ika mbolo mu kamwa wamu kanzi olo vili vonse vo tantauza nyele. Iyi yeve nifuna ku kamba pali vamene vimani tufya kuti ni lembe vamene nima lemba.

Po yamba che pamene paja ninaziuza ati va bakazi naleka, myaka zibili zapitapo manje. Chifukwa neze nina lema kungo sobela natuma gelo tweze libe na nchito. Elo yeze tawi imozi napane nina lekela  kuyenda ku church na kumwa moba.

Munga ija nyimbo ya Danny ati “Appreciate you” ana kamba ati ezo taba chikondi noziba ati nkansi chikondi chi bwela. Semu semu vina chitika kuli ine

Sinezo chetekela ati muntu uyu waso aliko muchalo, Sinina ganizepo ati ninga mu peze. Elo nangu pe nina mu peza nanga ninaganizapo ati anga nkale mwane alili manje?

Onani, pane nina leka bakazi ninaziuza ati sinizaka funapo mukazi koma che ngati niwa ku brazil, elo naye afunika ku nkala wa nzelu.

So tawi ikulu nina nkala chabe neka (Natuma gelo to wayawayako nato bati)

Nina yembekeza mukazi ali na vonse. Nezo uza na bantu noti kuni mvelela chifundo ndaba ine vintu vizaka chitika. Nezamu peza mukazi. Ngati vakanga ninshi ine niku yamba chabe kuzi kondwelesa na manja yanga, ngati waziba ve ni kambapo J

Nabwa namu peza. Elo kuli ine eze mukazi wa bwino wane neze nikalibe ku onapo. Niku uzani uyu mukazi niya bwino, wabwino maningi ninshi niyopa noyopa ati anga kale munga baja bakazi ba bwino maningi bati ninshi ni vi kopo. Nina ona munga aza nkala wopusa. Nina ona munga aza nkala munga bakazi bonse, munga azala nkala hule. Elo ine ku ona ati nina gwapo kudala nina ziuza ati nikumu tenga so chabe.

Chowama nicha kweba ati seze evo vonse vo ipa venezo ganiza. Anapezeka ati niwa nzelu (nzelu kunichila naine). Aganiza kusogolo, afuna ku lemela, aganiza che na nzelu zake noti vo chetekela nzelu zabene, niyo tekanya elo asekesana. Bonse bakazi basala kutali tali chabe ndaba ive nde mukazi weh anani chitapo che sokonize mudala.

Aah nina gwapo maningi pali eve. Nakulemba kwanga nako kuna gwapo pali eve. Anani gwila ine chakweba ati nangu kulemba kwanga kuna kwela badi che kuchila namwane nezo ganizila. Nde amani tufya kulemba. Nde munthu eka chabe pa bonse wane niza pasa aya yamene malembo mu chi zungu.

Nzelu Nzanga Niza Chongo-

#NdineKalembaLembaWamuZambia

7 thoughts on “BULOGGING MU CHINYANJA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s